P5ql6qdnbpjawww89tjg

Fald i PSO-tariffen for 3. kvartal 2018

Pressemeddelelser   •   Jun 15, 2018 07:00 CEST

PSO-tariffen for 3. kvartal 2018 er fastsat til 8,6 øre per kWh. Det er væsentlig under PSO-tariffen for 2. kvartal 2018.

Jywiqqet2bhrsnp0wnc9

Stor interesse for rådgivning om varmepumper

Pressemeddelelser   •   Jun 14, 2018 08:00 CEST

Energistyrelsen har siden 2016 rejst landet rundt og tilbudt rådgivning om varmepumper og andre tiltag, der sparer energi i hjemmet. Det tilbud har danskerne taget godt imod.

Rncrjwx5qc6yuadh0smc

Ny undersøgelse viser hvordan landets boliger er opvarmet

Pressemeddelelser   •   Jun 12, 2018 11:00 CEST

Energistyrelsen har spurgt husholdningerne om deres boligs opvarmningsformer. Undersøgelsen viser blandt andet, hvilke kombinationer af opvarmningsformer der findes, hvilken opvarmningsform der bruges mest i boliger med flere opvarmningsformer, og hvordan opvarmningsformerne udskiftes.

M3rsswsvabua6jrhdrrz

Danskerne har stor appetit på data

Pressemeddelelser   •   Jun 06, 2018 09:46 CEST

Hvert abonnement på fastnet bredbånd bruger i gennemsnit 157 GB i download og 21 GB i upload pr. måned. Det viser Energistyrelsens første opgørelse af datatrafik fra fastnet bredbånd i styrelsens ’Telestatistik – andet halvår 2017’.

Lk5fyvvz6mfcpxkslxhf

Er dit sommerhus klar til den danske sommer?

Pressemeddelelser   •   Jun 01, 2018 13:01 CEST

Den danske sommer er ikke altid ensbetydende med sol og varme temperaturer. Derfor foregår mange sommerdage inden døre. Vil du gerne sikre dig et varmt og tørt sommerhus på de kølige og regnfulde sommerdage? Så er det en god idé at se på, om dit sommerhus trænger til en ny varmeform, energiruder eller andre energiforbedringer. Det kan både give et bedre indeklima og en lavere varmeregning.

Ozn4sjskexojbfqyn7mm

Ukraines energiminister besøger Danmark

Pressemeddelelser   •   Jun 01, 2018 07:00 CEST

Den ukrainske energiminister, Ihor Nasalyk, besøger i disse dage Danmark for at markere de gode resultater af myndighedssamarbejdet på energiområdet. Med sig har ministeren en delegation bestående af viceformanden for parlamentets energiudvalg, formanden for den ukrainske vindemølleforening samt embedsmænd og borgemestre fra udvalgte byer i Ukraine.

Fvmyck1127zu88kjf4pj

Kom til informationsmøde om bredbåndspuljen

Nyheder   •   Maj 25, 2018 12:17 CEST

Overvejer du, hvordan I kan få bedre bredbånd i jeres lokalområde? Så er det måske relevant for dig at deltage i ét af Energistyrelsens informationsmøder om bredbåndspuljen. Alle er velkomne.

Media no image

Nye egenproducenter bør have summationsmåler

Pressemeddelelser   •   Maj 24, 2018 16:42 CEST

Fremadrettet bør netvirksomheder pålægges kun at installere summationsmålere hos egenproducenter. Derudover bør egenproducenter med en allerede installeret fasemåler have ret til at udskifte til en summationsmåler mod egen betaling. Sådan lyder anbefalingerne fra Energistyrelsen , som energi-, forsynings- og klimaministeren har godkendt.

Dansk Energi og Danske Solcelleejere har i efteråret 2016 rejst den problemstilling, at de nettoafregnede egenproducenter af vedvarende energi ikke behandles ens, idet forbruget opgøres forskelligt afhængigt af, om egenproducenten har en fasemåler eller en summationsmåler installeret. Fasemåling og summationsmåling giver forskellige måleresultater for elforbrug og elproduktion, hvilket kun har konsekvens for egenproducenter. Per januar 2017 var der i alt 94.670 egenproducenter, hvoraf ca. 53.000 af disse var fasemålte og den resterende del summationsmålte.

En nedsat arbejdsgruppe har foretaget en analyse af de økonomiske forskelle mellem fase- og summationsmålte egenproducenter. Analysen er foretaget på basis af forbrugsdata for et helt år og på tværs af afregningsgrupper, netområder, pristillæg, forbrugs- og produktionsmønstre. Ud over Energistyrelsen har arbejdsgruppen bestået af repræsentanter fra Energinet, Dansk Energi og Energitilsynet. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde i foråret 2018.

Summationsmåler lettest at forstå

Arbejdsgruppens analyse viser, at hovedparten af de ca. 53.000 fasemålte egenproducenter oplever en afregningsforskel på 100-150 kroner per år gennemsnitligt ift. en egenproducent med summationsmåler. Derudover konkluderer rapporten, at set fra forbrugerens vinkel er summationsmåleren den måler, der er lettest at forstå. Hertil kommer, at det fremadrettet vurderes at være nemmere at rådgive og markedsføre løsninger på området, hvis der kun er en måler at forholde sig til.

Myndighederne har ikke tidligere blandet sig i, hvilken type måler de enkelte netvirksomheder benytter sig af, da det har været op til de enkelte netvirksomheder, så længe kravene til målere opfyldes. Begge elmålere lever i øvrigt op til kravene i målerbekendtgørelsen og i EU’s el-direktiv, men eftersom summationsmåleren er nemmere at forstå, så synes det umiddelbart fornuftigt at stille krav til netvirksomhederne om fremadrettet kun at installere denne type måler hos egenproducenter.

Forslag til ny målerbekendtgørelse vil blive udarbejdet

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har på baggrund af arbejdsgruppens analyse godkendt, at Energistyrelsen udarbejder forslag til en ændring af målerbekendtgørelsen, som pålægger netvirksomhederne fremadrettet at installere summationsmålere hos nye egenproducenter. Forslaget vil også indeholde forslag om, at de egenproducenter, der allerede har en fasemåler, og som ønsker denne måler udskiftet, kan få ret til dette mod egenbetaling. Energistyrelsen vil sende udkast til ny målerbekendtgørelse i høring.

Fakta

 • Arbejdsgruppens økonomiske analyse er baseret på 6.883 egenproducenters realiserede forbrug og produktion i perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017. Forbrug og produktion er udtrukket fra DataHub, således at begge målertyper, nettoafregningsgrupperne 2, 4 og 6, samt 10 forskellige distributionsområder og 3 forskellige pristillægsordninger er repræsenteret i datagrundlaget.
 • Arbejdsgruppen har undersøgt en række alternative løsninger. Flere af løsningsmulighederne anbefales ikke af Energistyrelsen eller er ikke gennemførlige. Løsningsforslagene er således enten ikke samfundsøkonomisk forsvarlige, eller også er de i strid med statsstøttereglerne eller teknisk meget komplicerede. De kan dermed føre til fejl, eller også indebærer de risiko for at efterlade en mindre gruppe egenproducenter med en uforholdsmæssig stor merbetaling.
 • En fasemåler giver et øjebliksbillede af, hvordan egenproducenten trækker på nettet både som forbruger og som producent, idet fasemåleren måler produktion leveret til net og forbrug trukket fra nettet i øjeblikket. En summationsmåler gør det samme, men den summerer forbrug og produktion over faserne og giver et samlet øjebliksbillede af egenproducentens totale installation. Meget forsimplet og populært sagt kan man sige, at summationsmåleren ’kører baglæns’, når egenproducentens samlede produktion i øjeblikket overstiger det samlede forbrug på alle 3 faser, hvilket for den almindelige forbruger er lettest at forstå.
 • Der findes i alt ca. 3,4 mio. elmålere i Danmark. Målerne skal leve op til kravene i Sikkerhedsstyrelsens Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af elforbrug, samt Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling og Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling (”målerbekendtgørelsen”). Det er netvirksomhedernes ansvar at sikre, at målerne lever op til kravene. For så vidt angår opgørelse af nettoforbrug er det endvidere netvirksomhedernes ansvar at leve op Energinets Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter.
 • Målerbekendtgørelsen er en teknisk forskrift, som derfor vil skulle igennem en notifikationsprocedure i EU, inden den kan træde i kraft. Notifikationsproceduren har til formål at sikre, at et nyt teknisk krav til målere ikke fører til en teknisk handelshindring i EU.

Læs Dansk Energi’s notat ”Konsekvensvurdering vedr. de to måleprincipper for nettoafregnede elkunder, som beskriver arbejdsgruppens økonomiske analysearbejde.

Kontakt

Chefkonsulent Maiken Duelund Gravgaard, mgr@ens.dk, 3392 6760

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tfh@ens.dk, 2513 7846

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Fremadrettet bør netvirksomheder pålægges kun at installere summationsmålere hos egenproducenter. Derudover bør egenproducenter med en allerede installeret fasemåler have ret til at udskifte til en summationsmåler mod egen betaling. Sådan lyder anbefalingerne fra Energistyrelsen , som energi-, forsynings- og klimaministeren har godkendt.

Læs mere »
Qhi7lgcgnwosnsoawueg

Danske erfaringer med kraftværksfleksibilitet deles globalt

Pressemeddelelser   •   Maj 24, 2018 08:00 CEST

De danske kraftværker er blandt de mest fleksible værker i verden og bidrager til integrationen af høje andele vind i det danske el-system. Danmark har allerede et direkte samarbejde med Kina, hvor de danske kraftværkserfaringer deles for at bidrage til at nedbringe det store spild af vind- og solkraft, som sker i dag i Kina.

Media no image

Invitation til seminar om energiforbrug og energieffektivitet

Nyheder   •   Maj 22, 2018 11:32 CEST

Energistyrelsen afholder et seminar i ODYSSEE-MURE-databaserne 28. maj og inviterer interesserede til at komme og få en introduktion til databaserne.

Der er stort fokus på energieffektivitet og udviklingen i energiforbrug i Danmark og EU. Derfor afholder Energistyrelsen et træningsseminar i ODYSSEE-MURE-databaserne. Seminaret finder sted den 28. maj 2018 kl. 13-16 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44.

Seminaret henvender sig primært til forskere og studerende, organisationer og beslutningstagere, der arbejder med analyser af udviklingen i energiforbrug og energieffektivitet.

Formålet med seminaret er at give en bedre indsigt i indikatorerne, der er udviklet i projektet og dermed udbrede anvendelse af de forskellige data og værktøjer, som er udviklet gennem projektet.

På seminaret vil der være en generel introduktion til databaserne, og de informationer og funktioner, der findes i databaserne. Derudover vil der være regneeksempler samt eksempler på, hvordan disse data og informationer anvendes.

Tilmelding skal ske til jru@ens.dk, senest den 24. maj 2018.

Arrangementet er gratis. Arrangementet vil foregå på engelsk.

Se programmet for seminaret.

Baggrund

Energistyrelsen har gennem en årrække deltaget i EU-projektet ”ODYSSEE-MURE”. Kernen i projektet er at indsamle og udvikle systemer til at måle og overvåge udviklingen i energiforbrug og energieffektivisering samt at evaluere forskellige landes virkemidler til at fremme energieffektivisering i forskellige sektorer af samfundet.

Læs mere om ODYSSEE-MURE projektet og få adgang til den offentlige del af databaserne.

Overordnet består ODYSSEE-MURE projektet af to databaser:

 • ODYSSEE: indeholder detaljeret data om udviklingen i energiforbrug og energieffektivitet og de relaterede CO2-emissioner fordelt på forskellige sektorer.
 • MURE: indeholder en oversigt og detaljeret beskrivelse af EU-landenes virkemidler til at fremme energieffektivisering.

Energistyrelsen afholder et seminar i ODYSSEE-MURE-databaserne 28. maj og inviterer interesserede til at komme og få en introduktion til databaserne.

Læs mere »

Billeder & Videoer 4 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tfh@ens.dk
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • moc@ens.dk
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Amaliegade 44
 • 1256 Copenhagen K
 • Denmark