Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen
Illustration: Energistyrelsen

Nyhed -

Energistyrelsen godkender Planen for Thor Havvindmøllepark med tilhørende miljørapport

Energistyrelsen vurderer på baggrund af den strategiske miljøvurdering (SMV) af Planen for Thor og de indkomne høringssvar, at Planen for Thor kan realiseres i det udpegede område ud for Thorsminde uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Energistyrelsen har samtidig indsnævret området for opstilling af parken fra 440 km2 til 286 km2.

Energistyrelsen har efter miljøvurderingsloven udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som på det strategiske niveau træffer afgørelsen om godkendelse af Planen for Thor Havvindmøllepark.

Afgørelsen er truffet på baggrund af den strategiske miljøvurdering af Planen og den offentlige høring. Som en del af processen blev offentligheden i foråret 2020 inddraget i fastlæggelse af miljøvurderingens indhold og detaljeringsgrad. Synspunkter fra denne høring indgår også i den samlede vurdering.

Den sammenfattende redegørelse kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet i en 4-ugers periode frem til 28. juni 2021.

Den sammenfattende redegørelse udgør det første trin i miljøgodkendelsen af Thor Havvindmøllepark og sætter på det strategiske niveau rammen for miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet. Miljøkonsekvensvurderingen med inddragelse af offentligheden skal gennemføres af den kommende koncessionsvinder og vil sammen med den dertilhørende etableringstilladelse udgøre det sidste og endelige trin i den samlede miljøgodkendelse af Thor.

Indsnævring af Thor-området

Resultatet af den strategiske miljøvurderingsproces samt forundersøgelser af havbunden og øvrige hensyn har ført til, at Energistyrelsen har indsnævret opstillingsområdet for parken. Ved indsnævringen er der taget en række hensyn herunder til visuelle påvirkninger, kumulative visuelle påvirkninger, fugle, stenrev, råstoffer, fiskeri samt sejladsrisiko.

Læs yderligere information om indsnævring af Thor-området i særkilt notat.

VVM af det konkrete anlæg på land

Der er parallelt med miljøvurderingen af Planen for Thor gennemført en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete landanlæg med Miljøstyrelsen som myndighed, som nu er i offentlig høring frem til den 21. juni 2021.

Læs yderligere information om miljøkonsekvensvurdering af landanlægget på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs yderligere information om udbuddet af Thor Havvindmøllepark.

Nyheder om Thor

Du kan tilmelde dig nyheder om Thor-udbuddet ved at skrive til denne mail: thor@ens.dk

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen , mobil: +45 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Specialkonsulent Anette Norling, tlf: +45 3392 6735, e-mail: ano@ens.dk

Chefkonsulent Jeppe Lundbæk, tlf: +45 3392 7553, e-mail: jel@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark