Gå til indhold

Nyhed -

Flere elintensive virksomheder kan nu få tilskud til lempelse af PSO-betalingen

Udvidelsen af ordningen for tilskud til elintensive virksomheder er nu statsstøttegodkendt af EU-Kommissionen og trådt i kraft. Det betyder, at flere elintensive og konkurrenceudsatte virksomheder, ved at indgå aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, kan se frem til at få målrettede PSO-lempelser.

Alle virksomheder, der har en elintensitet på mindst 20 pct. og samtidigt tilhører en branche med handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan, kan nu få tilskud til lempelse af PSO-betalingen.

I maj 2016 vedtog et flertal i Folketinget en ændring af loven bag ordningen. Lovændringen sikrer, at alle virksomheder som kan dokumentere, at de opfylder kriterierne om at være både handelsintensive og elintensive, kan blive omfattet af tilskudsordningen til elintensive virksomheder fra 2016. Derudover blev det vedtaget, at puljen øges med 100 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til tilskud til PSO-lempelser. Der blev desuden afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2016, som er øremærket virksomheder omfattet af udvidelsen. Lovændringen har efterfølgende skulle statsstøttegodkendes af EU-Kommissionen, som den 13. december 2016 har godkendt ordningen.

Læs Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse: ”PSO-godkendelse: Regeringen letter virksomheders elregninger med 185 mio. kr. fra 2017”.

Formål med udvidelsen
Udvidelsens formål er at sikre, at alle de elintensive og konkurrenceudsatte virksomheder, som ikke er omfattet af Europa-Kommissionens statsstøtteretningslinjers bilag 3, ligeledes ikke belastes af PSO-betalingen i en sådan grad, at deres konkurrenceevne svækkes mærkbart. Samtidig skal tilskudsordningen generelt fremme energieffektivisering i elintensive virksomheder. Det skønnes, at op mod 50 virksomheder bliver omfattet af udvidelsen af ordningen.

Ny bekendtgørelse
I forbindelse med udvidelsen af ordningen er en ny bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder, BEK nr. 1618 af 15. december 2016, trådt i kraft. Samtidig er lov nr. 510 af 31. maj 2016 om ændring af lov om elintensive virksomheder trådt i kraft.

For de virksomheder, der har modtaget tilsagn om tilskud og indgået aftale om energieffektivisering, betyder lovændringen, at puljen til tilskud samlet set bliver større i 2017.

Tilskuddets størrelse afhænger bl.a. af virksomhedernes elforbrug
Tilskudssatsens størrelse pr. kWh afhænger af antallet af ansøgere, de omfattede virksomheders elforbrug, og den årligt afsatte tilskudspulje. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 85 pct. af den del af PSO-betalingen, der ydes til støtte af elproduktionen baseret på vedvarende energi. Det forventes, at alle omfattede virksomheder i 2017 kan modtage omkring 9 øre pr. kWh i 2017 svarende til lempelse af deres PSO-betaling på ca. 50 pct. i 2017.

Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften
Regeringen indgik den 17. november 2016 en aftale om at afskaffe PSO-afgiften. Aftalen betyder, at PSO-afgiften gradvist afskaffes frem mod 2022, og dermed at der i perioden 2017-2021 fortsat opkræves en PSO-betaling.

Som en del af den politiske aftale om at afskaffe PSO’en er det aftalt, at rebudgettere dele af puljen til PSO-lempelser, således at der frigøres i alt 375 mio. kr. fra puljen i perioden 2017-2020. Det sker som følge af at udfasningen af PSO-afgiften alt andet lige vurderes at reducere behovet for målrettede PSO-lempelser for elintensive virksomheder.

De omfattede virksomheder vil stadig kunne opnå tilskud til deres PSO-betaling frem til 2020.

Læs mere om ordningen på www.ens.dk/tilskudPSO.

Yderligere oplysninger
Emil Reenberg, Energistyrelsen, 3392 7790
Sebastian Rønsdal, Energistyrelsen, 3392 7584

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark