Gå til indhold
Høring af bekendtgørelser om nettilslutning af vind og sol

Nyhed -

Høring af bekendtgørelser om nettilslutning af vind og sol

Energistyrelsen har sendt udkast til tre nye bekendtgørelser i høring som følge af harmonisering af reglerne om nettilslutning af vindmøller og solceller. Energistyrelsen har samtidig sendt to ændringsbekendtgørelser i høring, som vedrører det teknologineutrale udbud. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 24. maj 2018.

Det fremgår af stemmeaftalen af 26. september 2017 om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019, at: "Reglerne for tilslutning af VE-anlæg til det kollektive elnet ensrettes, så leverandører af landvindmøller fremadrettet selv skal stå for nettilslutning."

Som følge af de nye nettilslutningsregler for vindmøller og solcelleanlæg, der er sendt i høring, skal anlægsejer etablere og eje det interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste 50-60 kV station, mens netvirksomheden om nødvendigt fører det kollektive opsamlingsnet frem til dette punkt. Anlægsejer og netvirksomhed kan aftale, at netvirksomheden fører det kollektive net frem til et tilslutningspunkt tættere på anlægget mod, at anlægsejer dækker alle omkostninger hertil.

På denne baggrund foreslås det at ophæve bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet (nettilslutningsbekendtgørelsen), og opdele bekendtgørelsen i tre nye bekendtgørelser:

  • bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg,
  • bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og
  • bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet.

Der er ikke foretaget nogen materielle ændringer af de gældende pristillægsregler.

Stamdatabekendtgørelsen foreslås ændret som konsekvens af ændringerne i nettilslutningsreglerne, jf. ovenfor.

Endelig foreslås bekendtgørelsen om værditabsordningen ændret som en konsekvens af lovforslag 190, der bl.a. indeholder en udvidelse af værditabsordningen til solcelleanlæg, der vinder ret til pristillæg i teknologineutrale udbud.

Læs L 190 - Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet.

Se Energistyrelsens udkast til nye og ændrede bekendtgørelser på høringsportalen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61761

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61760

Kontakt:

Specialkonsulent Rasmus Zink Sørensen, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 67 82, rzs@ens.dk eller

Fuldmægtig Sobia Waheed, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 66 36, sow@ens.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark