Gå til indhold
Høring om geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer

Nyhed -

Høring om geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer

Energistyrelsen sender i dag et spørgsmålskatalog i høring til baggrund for to nye analyser om hhv. geografisk differentieret forbrugstariffer og direkte linjer. Der er frist for høringssvar den 2. juni 2021.


Energistyrelsen har udarbejdet et spørgsmålskatalog, der sendes i skriftlig høring med udsendelse af denne nyhed.

Svarene på spørgsmålene i spørgsmålskataloget vil indgå som fagligt input til arbejdet med de to analyser, hhv. geografisk differentieret forbrugstariffer og direkte linjer, som klima-, energi og forsyningsministeren er blevet bedt om at udarbejde som opfølgning på vedtagelsen af ændringen af elforsyningsloven i december 2020, som implementerede elmarkedsdirektivet. Energistyrelsen inviterer hermed borgere, virksomheder, interesseorganisationer, myndigheder og andre interesserede til at deltage i høringen.

Baggrund

Den øgede elektrificering, decentraliseringen af vedvarende energiproduktion samt hastig teknologiudvikling har stor betydning for forbrugs- og produktionsmønstrene i elsystemet. Denne udvikling understøtter Danmarks klimamål om at reducere drivhusgasudledningerne i 2030 med 70 procent i forhold til 1990 samt om at opnå klimaneutralitet i senest 2050. Samtidig udfordrer udviklingen den måde, vi i dag har indrettet vores elforsyning.

Den danske elforsyning er opbygget under hensyn til det kollektive fællesskab, hvor alle forbrugere af elnettet betaler omkostningerne til drift, vedligehold og udbygninger af elnettet i fællesskab. De nye markedstendenser fremmer dog en øget efterspørgsel efter egenproduktion, dvs. muligheden for at koble forbrug og produktion direkte med eller uden brug af det kollektive elnet.

En ændring af gældende regler for kobling af forbrug og produktion og geografisk differentierede forbrugstariffer kan komme til at påvirke en bred kreds af aktører. Derfor vil Energistyrelsen med nærværende høring give aktører mulighed for at komme med input til analysen af en justering eller afskaffelse af gældende regler for kobling af forbrug og produktion direkte med eller uden brug af det kollektive elnet.

De to kommende analyser

De to kommende analyser om geografisk differentierede forbrugstariffer og direkte linjer har følgende fokus:

1. Forskellige muligheder for geografisk differentierede tariffer med særlig fokus på lokalt samspil mellem forbrug og produktion via det kollektive net vurderes i forhold til samfundsøkonomi, fordelingsvirkninger, statens afgiftsprovenu og administrerbarhed og

2. En justering eller afskaffelse af matrikelkravet og reglerne for direkte linjer vurderes i forhold til samspil mellem forbrug og produktion i elsystemet, herunder f.eks. borgerenergifællesskaber, og under hensyn til samfundsøkonomi, fordelingsvirkninger, statens afgiftsprovenu og administrerbarhed

Eventuelle høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 2. juni 2021.

Høringsmateriale

Spørgsmålskatalog

Kontakt

  • Fuldmægtig Jesper Brandrup (jbr@ens.dk), tlf. +45 33 92 72 98 for analyse af geografisk differentieret forbrugstariffer.
  • Fuldmægtig Mia Frydensberg Ravn (mfrn@ens.dk), tlf. +45 33 92 74 93 for analyse af kobling af forbrug og produktion direkte med eller uden brug af det kollektive elnet.

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Welcome to Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark