Gå til indhold
Foto: Lars Schmidt.
Foto: Lars Schmidt.

Pressemeddelelse -

Analyser skal danne grundlag for stabil grøn strøm i danskernes stikkontakter

Den danske fjernvarmesektor og produktion af el forventes at undergå store forandringer i de kommende år. Energistyrelsen undersøger i to analyser, hvordan Danmarks el- og varmeforsyning udvikler sig i takt med, at energisystemet omstilles til grøn energi. Analyserne er en del af arbejdet med at sikre, at danskerne får en grøn og stabil forsyning af el og varme.

Danmark er et af de lande i verden, der har den mest stabile forsyning af strøm i stikkontakten, og vi forventes at have en fortsat høj elforsyningssikkerhed frem til efter 2030. I takt med, at de fossile kraftværker udfases, forventes elforsyningssikkerheden dog at blive udfordret, hvis vi ikke gør noget ved det. Brug af træbiomasse fylder i dag meget i den danske el- og varmeforsyning og bidrager ligesom de fossile brændsler til elforsyningssikkerheden. Energistyrelsen har derfor udarbejdet to analyser, der undersøger konsekvenserne for forsyningssikkerheden og forbrugerpriserne af omstillingen af energisystemet til grøn energi. Analyserne indgår i grundlaget for det kommende energi- og forsyningsudspil.

”Regeringen er optaget af, at danskerne får grøn varme i deres boliger og stabil grøn strøm i stikkontakten. Vi har sat os for at gennemføre en meget ambitiøs og omfattende grøn omstilling, og det er afgørende, at vi gør det på en fornuftig måde. Derfor besluttede vi med Klimaaftalen fra 2020 at lave en række analyser, som skal danne grundlag for en fortsat klog grøn omstilling. Regeringen vil i 2022 præsentere et energi- og forsyningsudspil, der skal sætte retningen for, at vi både realiserer klimamålsætningerne og sikrer danskerne en stabil el- og varmeforsyning i fremtiden, udtaler klimaminister Dan Jørgensen.

Læs analyserne på Energistyrelsens hjemmeside.

Fakta og baggrund

  • Regeringen og et bredt flertal i Folketinget (V, DF, RV, SF, EL, KF, LA og ALT) besluttede med Klimaaftale for Energi og industri mv. fra juni 2020 at foretage analyser af udviklingen i elforsyningssikkerheden samt konsekvenser ved et evt. forbud mod olie og naturgas i fjernvarmen og ved begrænsning af brug af træbiomasse til el- og fjernvarmeproduktion på sigt. Analyserne foreligger nu fra Energistyrelsen.
  • Analyserne viser, at der forventes et markant skifte i el- og fjernvarmeproduktionen frem mod og efter 2030. I takt med at elbaseret fjernvarmeproduktion bliver mere konkurrencedygtig, er det forventningen, at mange fjernvarmeværker vil reducere den traditionelle fjernvarmeproduktion baseret på fossile brændsler og biomasse.
  • Fossile brændsler forventes at udgøre helt ned mod 2 pct. af den samlede varmeproduktion i 2030. Forbruget af træbiomasse til el og fjernvarme ventes ligeledes reduceret med ca. 44 pct. frem mod 2035.
  • Danmarks niveau af elforsyningssikkerhed er i dag et af de bedste blandt de lande, vi oftest sammenligner os med, og Danmark vil forventeligt have en fortsat høj elforsyningssikkerhed frem til efter 2030. Danskerne har i dag strøm i stikkontakterne 99,996 procent af tiden, svarende til at en gennemsnitlig forbruger ikke har el i omkring 20 minutter om året.
  • Energistyrelsens analyser viser, at elforsyningssikkerheden i Danmark udfordres i årene efter 2030. Et stigende elforbrug samtidig med lukning af termiske kraftværker og en mere fluktuerende elproduktion fra vedvarende energikilder i Danmark og Europa vil betyde, at danskerne i stigende omfang vil kunne opleve strømafbrydelser, hvis der ikke gennemføres kompenserende tiltag.
  • Analyserne viser dog samtidig, at varmeforsyningssikkerheden og fjernvarmepriserne til forbrugerne overordnet ventes at være robuste ift. udfasning af fossile brændsler og en begrænsning af træbiomasse i fjern- og kraftvarmeproduktionen.

Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, email: tfh@ens.dk

Chefkonsulent Maiken Gro Duelund Gravgaard, tlf: 3392 7431, mgr@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark