Gå til indhold

Pressemeddelelse -

CO2-kvoteordningen: Laveste CO2-udledning fra danske virksomheder siden ordningens start

Den samlede danske kvoteomfattede CO2-udledning var i 2015 den laveste nogensinde. Det skyldes et betydeligt fald i de store kraftværkers udledning, især som følge af en stor nettoimport af elektricitet fra Norge og Sverige samt en rekordstor stigning i vindkraft.

Den kvoteomfattede CO2-udledning for de stationære produktionsenheder faldt samlet til 15,8 mio. ton CO2. Det svarer til et fald på 14 procent i forhold til 2014. Danmarks kvoteomfattede CO2-udledning for 2015 blev dermed den laveste siden 2005, hvor EU’s kvoteordning trådte i kraft.

De danske stationære virksomheder, der er omfattet af EU’s kvoteordning, skal årligt rapportere og returnere kvoter svarende til det foregående års udledning. Alle virksomheder returnerede kvoter svarende til deres CO2-udledning for 2015 inden for fristen den 30. april i år.

Kraftigt fald i de store kraftværkers udledning

Næsten alle de store centrale kraftværker havde et fald i deres CO2-udledning fra 2014 til 2015. Samlet udgjorde faldet for værkerne 27 procent – fra 10,33 mio. ton CO2 i 2014 til 7,52 mio. ton CO2 i 2015. Som det også fremgår af Energistyrelsens foreløbige Energistatistik var der i 2015 et stort fald i produktionen på de store danske kraftværker, som skyldes stigning i produktion af strøm fra vindmøller og mere import af el fra Norge og Sverige. Faldet skal også ses i sammenhæng med, at der i 2015 var en større biomasseandel af det samlede brændselsforbrug i TJ hos de centrale værker. De centrale værkers CO2-udledning udgjorde i 2015 lidt under halvdelen af den samlede kvoteomfattede udledning, hvilket også er den laveste andel nogensinde.

Figur: CO2-udledningen 2005-2015 for stationære produktionsenheder i Danmark (ton CO2)

Figur: CO2-udledningen 2005-2015 for stationære produktionsenheder i Danmark (ton CO2)

Lille stigning i kvoteomfattet CO2-udledning fra industrien, øvrig el- og varmesektor samt offshore sektoren

Danske industrivirksomheders kvoteomfattede CO2-udledning steg i alt samlet med 2 procent. Dette dækker over både fald og stigninger blandt de industrivirksomheder, der er omfattet af EU-ordningen Under 100 industrielle produktionsenheder er i dag omfattet af ordningen.

Den kvoteomfattede del af øvrige el og fjernvarmeproducenter havde en mindre stigning i CO2-udledningen på 4 procent fra 2014 til 2015.

CO2-udledningen fra de store offshore felter i Nordsøen steg samlet med ca. 3 procent, hvilket dækker over både stigninger og fald blandt de omfattede felter.

Luftfart

Luftfartsoperatører rapporterede første gang deres CO2-udledning i 2010 og har været pålagt at returnere kvoter svarende til deres udledning fra 2012 og frem. Alle 10 luftfartsoperatører, som Danmark er kvotemyndighed for, har rapporteret og returneret kvoter indenfor fristen i år.

Den samlede udledning fra luftfart var i 2015 på 0,53 mio. ton CO2. Dette svarer til et fald på ca. 7 pct. Tallet dækker over både stigninger og reduktioner i udledningen hos de enkelte operatører.

Tildelingen af gratiskvoter for 2015

Tildelingen af gratiskvoter for 2015 var 63 procent af den samlede udledning. I de kommende år vil antallet af gratiskvoter blive gradvis mindre.

Som det ses af nedenstående figur, får den centrale kraftværksektor tildelt færrest kvoter, da der ifølge EU-ordningens regler i 3. kvoteperiode ikke tildeles kvoter til elproduktion på grund af mulighederne for at overvælte omkostningerne ved ordningen på elprisen.

Figur: Gratis kvotetildeling og CO2-udledning for de kvoteomfattede stationære produktionsenheder i Danmark for 2015.

Figur: Gratis kvotetildeling og CO2-udledning for de kvoteomfattede stationære produktionsenheder i Danmark for 2015.

Se flere data om den verificerede CO2-udledning for de enkelte virksomheder på Energistyrelsens hjemmeside.

Læs faktaark med tal og figurer.

Kontakt:
Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk
Fuldmægtig Anita C. Jakobsen, Center for Erhverv og Energieffektivitet, tlf.: 33 92 66 52, acj@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark