Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Energiforbruget steg i første kvartal af 2018

Det faktiske energiforbrug steg med 3,8 pct. i det første kvartal af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 3,8 pct.

Det faktiske energiforbrug er 3,8 pct. højere i 1. kvartal 2018 sammenlignet med 1. kvartal 2017. Stigningen i energiforbruget i de første tre måneder af 2018 dækker over, at forbruget af vedvarende energi, naturgas, kul og olie steg henholdsvis 6,5 pct., 5,2 pct., 4,6 pct. og 0,2 pct. sammenlignet med samme periode året før.

Der var en nettoeksport af el i 1. kvartal 2018 på 1068 TJ, svarende til 3,1 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet, steg energiforbruget i 1. kvartal 2018 med 3,8 pct. i forhold til samme periode året før.

Figur 1: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Forbruget af biomasse fortsætter med at stige – og erstatter kul

Stigningen i forbruget af vedvarende energi skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på de centrale værker 1. kvartal 2018.

Biomassen anvendes i overvejende grad til kraftvarme­produktion på de centrale værker, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. På figur 2 ses, hvordan stigningen i biomasseforbrug på de centrale værker hovedsagelig sker i fyringssæsonen, mens biomasseforbruget er lavt hen over sommeren og mere eller mindre uændret i forhold til tidligere års biomasseforbrug i samme periode. Figuren viser desuden, at udviklingen i biomasseforbruget fortsætter i årets første kvartal, hvor forbruget igen både er højere end samme periode sidste år og højere i forhold til det gennemsnitlige forbrug i samme periode de seneste fem år. Den fortsatte stigning i forbruget af biomasse skyldes en igangværende omlægning fra kul til biomasse på flere af værkerne.

Figur 2 Biomasseforbrug på centrale værker [TJ]

Forbruget af kul på de centrale værker følger ligeledes kraftvarmeproduktionen. Da biomassen anvendes i stedet for kul på flere værker, ses som en naturlig følge af stigningen i biomasseforbruget, at kulforbruget på de centrale værker falder.

Figur 3 viser det seneste års udvikling i de centrale værkers kulforbrug. Hen over vinteren 2017/18 ses et stadigt faldende kulforbrug i forhold til både den forrige vinter og det gennemsnitlige forbrug i samme periode de 5 forudgående år. Dog ses, at kulforbruget i februar 2018 var lige så højt som i februar 2017, og kulforbruget i marts 2018 var betydeligt højere end både kulforbruget i marts 2017 og det gennemsnitlige kulforbrug i samme periode de 5 forudgående år. Det høje kulforbrug skyldes en koldere udendørstemperatur med hhv. 17% og 36% flere graddage i februar og marts 2018 sammenlignet med tilsvarende måneder i det forudgående år.

Figur 3 Kulforbrug på centrale værker [TJ]

Lavere vindkraftproduktion og lavere vindkraftandel i 1. kvartal 2018

Figur 4 viser udviklingen i den danske vindkraftproduktion. Det ses, at vindkraftproduktionen i januar og marts 2018 var højere end i samme måneder sidste år, mens vindkraftproduktionen i februar 2018 var en del lavere end i februar sidste år. Den samlede vindkraftproduktion i 1. kvartal 2018 var 1,25 pct. lavere i 2018, end vindkraftproduktionen i 1. kvartal 2017, og 2,44 pct. lavere end gennemsnittet for perioden i de forudgående 5 år.

Figur 4 Vindkraftproduktion [GWh]

På figur 5 ses udviklingen i vindkraftens andel af den indenlandske elforsyning. I 1. kvartal 2018 udgjorde vindkraftproduktionen 40 pct. mod 43 pct. i 1. kvartal 2017. De seneste 12 måneder (april 2017-marts 2018) udgjorde vindkraftproduktionen 43 pct. af den samlede indenlandske elforsyning, mens andelen i samme periode året før (april 2016-marts 2017) udgjorde 38 pct.

Figur 5 Vindkraftens andel af elforsyning [pct.]

Samlet faldt produktionen af primær energi med 3,2 pct. i forhold til de første 3 måneder af 2018.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1. kvartal i 2017 og 2018 [TJ]


Primær energiproduktion Faktisk energiforbrug Korrigeret for nettoimport af el
1. kvartal 2018 150.689 215.952 214.621
1. kvartal 2017 155.661
208.118 206.672

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontaktinfo:

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark