Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

Energistatistik 2017: Øget bidrag fra vedvarende energi

Energiforbruget steg en smule i 2017. Det dækker over et kraftigt fald i kulforbruget og et stigende forbrug af vedvarende energi. Samlet set betød det et væsentligt fald i udledningen af CO2 sidste år. Det fremgår af Energistatistik 2017, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Danmarks faktiske energiforbrug steg med 0,5 pct. i 2017 til 747 PJ i forhold til året før. Forbruget af olieprodukter steg med 2,2 pct. og er fortsat den største bidragsyder til det indenlandske energiforbrug med 285 PJ. Forbruget af vedvarende energi og ikke-bionedbrydeligt affald steg med 11,4 pct. til 262 PJ i 2017, mens det faktiske forbrug af kul og naturgas faldt med henholdsvis 25,5 pct. og 4,1 pct.

Energiforbruget, korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til handel med elektricitet, steg med 0,3 pct. Det danske energiforbrug var i 2017 5,7 pct. lavere end forbruget i 1990.

Figur 1: Udvikling i det korrigerede bruttoenergiforbrug og CO2-emissioner, 1990-2017. 1990=100.

Fortsat stigende forbrug af vedvarende energi

Det samlede faktiske forbrug af vedvarende energi steg med 12,3 pct. fra 2016 til 2017 til 244 PJ. Det skyldes blandt andet en stigning på 17,6 PJ i forbruget af biomasse, der især er båret af en stigning i træpilleforbruget på 13,1 PJ. Hertil kommer, at produktionen af vindkraft steg med 15,6 pct., svarende til 7,2 PJ, som følge af bedre vindforhold end i 2016 samt en lille kapacitetsudvidelse.

Produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi udgjorde 63,7 pct. af den indenlandske elforsyning i 2017. Det er en stigning på 9,9 procentpoint sammenlignet med 2016. De største bidrag kom fra vindkraft med 43,2 pct., og biomasse med 16,6 pct.

Andelen af vedvarende energi sat i forhold til det samlede korrigerede bruttoenergiforbrug steg i 2017 til 32,6 pct. I 2016 var andelen 29,2 pct. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi ca. 34,2 pct. af energiforbruget i 2017 mod 32,2 pct. i 2016.

Stigning i energiproduktionen

Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi mm. steg 2,6 pct. i 2017 til 658 PJ. Tallet dækker over, at produktionen af råolie faldt med 2,7 pct., mens produktionen af naturgas steg 7,3 pct. og produktionen af vedvarende energi steg med 7,6 pct.

Fald i udledningerne af emissioner

De faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug faldt med 6,0 pct., mens udledningerne korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet faldt med 6,3 pct. Faldet i udledningerne skyldes primært, at kulforbruget faldt i 2017. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger reduceret med 38,3 pct.

En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald på 4,4 pct. i 2017 i forhold til året før. De faktiske udledninger af drivhusgasser er reduceret med 31,4 pct. siden 1990.

Hent Energistatistik 2017 og diverse tabeller og figurer mv.


Kontakt

Specialkonsulent Jane Rusbjerg, tlf: 33 92 68 36, e-mail: jru@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark