Gå til indhold
Foto: Lars Schmidt / schmidtaps.com
Foto: Lars Schmidt / schmidtaps.com

Pressemeddelelse -

I fremtidens elmarked er fleksibilitet nøglen til et klimaneutralt samfund

Energistyrelsen offentliggør den endelige afrapportering om Markedsmodel 3.0, som blev igangsat med Energiaftalen fra 29. juni 2018. Rapporten indeholder en række anbefalinger, som skal sikre et fleksibelt elmarked, som kan understøtte udviklingen mod et klimaneutralt samfund.

Danmark har i dag et effektivt og velfungerende elmarked med en elforsyningssikkerhed i verdensklasse og rimelige forbrugerpriser. Men den grønne omstilling, hvor fossile kraftvarmeværker udfases til fordel for mere vedvarende energi på vind og sol, stiller nye krav til vores elsystem og øger behovet for fleksibilitet. Målsætningen for projektet med Markedsmodel 3.0 har været, at den nuværende markedsmodel videreudvikles.

”Det er positivt, at kul og gas i de kommende år nu udfases på kraftvarmeværkerne. Men når en stadigt større del af produktionen bliver mere decentral og fluktuerende fra de mange vindmøller og solcelleanlæg, og elforbruget samtidig stiger, så udfordrer det elforsyningssikkerheden. Der er derfor behov for øget fleksibilitet i elmarkedet, hvis den grønne omstilling ikke skal blive unødvendig dyr for samfundet og forbrugerne”, siger direktør Kristoffer Böttzauw, Energistyrelsen.

Behov for bedst mulige rammer for fleksibilitet og integration af vedvarende energi

Markedsmodellen er rammen for, hvordan køb, salg og transport af elektricitet skal foregå. Der har tidligere været henholdsvis en Markedsmodel 1.0 og 2.0 siden liberaliseringen af elmarkedet tilbage i 1990’erne. Markedsmodel 3.0 har fokus på at skabe de bedst mulige rammer for fleksibilitet og integration af de øgede mængder af vedvarende energi og stigende elforbrug i vores elsystem.

”Anbefalingerne i Markedsmodel 3.0 handler blandt andet om, at der skal sikres en effektiv markedsadgang for flest mulige deltagere i markedet samt øget transparens. Både Energinet og netvirksomhederne i Danmark bidrager allerede til arbejdet med den grønne omstilling, og de vil gøre det endnu mere fremover i form af bl.a. trendanalyser og netudviklingsplaner”, siger Kristoffer Böttzauw.

I afrapporteringen af Markedsmodel 3.0 indgår 13 hovedanbefalinger og 23 konkrete forslag til opfølgning på anbefalingerne, som alle har til formål at sikre, at den grønne omstilling sker med opretholdelse af en fortsat høj forsyningssikkerhed og til rimelige priser for forbrugerne. Anbefalingerne og forslagene til opfølgning er baseret på nogle helt fundamentale principper og hensyn, som sikrer en samfundsøkonomisk effektiv balancering af det fysiske elsystem:

  • Markedsbaserede løsninger.
  • Energy Only-markedsmodel, dvs. at udgangspunktet er, at produktet, der handles på markedet er el, og elmarkedets prissignaler fremmer nye investeringer og fleksibilitet.
  • Fælles europæiske og nordiske elmarkeder.
  • Klar adskillelse mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter.

Arbejdet med Markedsmodel 3.0 har været et projekt mellem Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, Energistyrelsen og Energinet samt en følgegruppe bestående af repræsentanter fra interessenterne.

Markedsrammerne skal løbende udvikles både herhjemme og i udlandet. Energistyrelsen vil derfor tage initiativ til et nyt forum for etablerede og nye aktører med fokus på at fremme fleksibiliteten i elmarkedet ved bl.a. at skabe transparens om markedsændringer og dele viden og erfaringer om pilotprojekter.

Se afrapporteringen af Markedsmodel 3.0 og baggrundsmateriale.

Kontakt:

Chefkonsulent Maiken Gro Duelund Gravgaard, tlf: 3392 7431, mgr@ens.dk eller 

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, tfh@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark