Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Laveste energiforbrug i mere end 40 år

Det faktiske energiforbrug faldt igen i 2015 og har ikke været lavere i nyere tid. Samtidig faldt kulforbruget markant, og udledningen af CO2 faldt 6,6 pct. Udviklingen skyldes en stor nettoimport af elektricitet og stigning i vindkraft. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2015.

Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt 1,0 pct. til 712 PJ i 2015 i forhold til året før. Det er det laveste niveau, som Energistyrelsen har registreret, siden de første data fra 1972. Udviklingen skyldes hovedsageligt, at nettoimporten af elektricitet var på det højeste niveau siden 1991 samt en rekordstor produktion af vindkraft.

Den store nettoimport af strøm samt den øgede produktion af vindkraft betyder, at en mindre del af elforbruget blev dækket af de hjemlige kraftværker i 2015. Som konsekvens heraf faldt forbruget af kul sidste år med 31,0 pct. sammenlignet med 2014 og var i 2015 på niveau med forbruget i midten af 1970’erne. Omvendt steg forbruget af olie, naturgas og vedvarende energi med henholdsvis 3,5 pct., 1,4 pct. og 2,1 pct.

Faktisk og korrigeret bruttoenergiforbrug 1990-2015

Opdateret beregning til korrektion for udenrigshandel med el

Energistyrelsen opgør både det faktiske energiforbrug og et bruttoenergiforbrug, der er korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandlen med el. Det korrigerede bruttoenergiforbrug viser den langsigtede trend i form af en udvikling med et gennemsnitligt antal graddage og en situation, hvor dansk elproduktion svarer til elforbruget. Som konsekvens af udviklingen i energisystemet har Energistyrelsen valgt at opdatere nøglen, som bruges til at korrigere brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el.

Læs mere om baggrunden for opdatering af elhandelskorrektionen.

Det korrigerede bruttoenergiforbrug faldt i 2015 med 1,1 pct. i forhold til 2014 efter denne nye nøgle. Med den tidligere anvendte korrektionsfaktor faldt bruttoenergiforbruget med 0,4 pct.

Fald i CO2-udledningen og udledning af drivhusgasser

Den øgede nettoimport af elektricitet og det store fald i kulforbruget har betydet, at de faktiske udledninger af CO2 faldt med 6,6 pct. i 2015 sammenlignet med 2014. Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til handlen med elektricitet og klimaudsving, faldt CO2-udledningerne sidste år med 4,5 pct. Med den tidligere anvendte elhandelskorrektionsnøgle ville faldet i udledningerne have været 1,7 pct.

Danmarks samlede faktiske udledning af drivhusgasser skønnes på baggrund af den foreløbige energistatistik at være faldet med 4,8 pct. i 2015, mens udledningen korrigeret for klima og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el skønnes at være faldet med 3,4 pct. (1,3 pct.med den tidligere anvendte korrektionsnøgle). Den officielle opgørelse for udledning af drivhusgasser publiceres af DCE.

Fortsat stigning i anvendelse af vedvarende energi

Den vedvarende energis andel af energiforbruget er fortsat stigende. Andelen af vedvarende energi i det korrigerede bruttoenergiforbrug voksede fra 26,0 pct. i 2014 til 27,2 pct. i 2015.

EU opgør andelen af vedvarende energi ved at tage udgangspunkt i det endelige energiforbrug. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre denne andel, men den vil blive medtaget i den endelige energistatistik, som Energistyrelsen offentliggør til efteråret. VE-andelen opgjort efter EU’s beregningsmåde har i de senere år været ca. 1-2 procentpoint højere end den nationale opgørelse baseret på det korrigerede bruttoenergiforbrug med den gamle korrektionsnøgle.

Selvforsyningsgraden falder fortsat

Selvforsyningsgraden for energi faldt fra 90 pct. i 2014 til 89 pct. i 2015.Det betyder, at Danmarks samlede produktion af energi i form af olie, naturgas og vedvarende energi svarede til 89 pct. af vores bruttoenergiforbrug i 2015.

Selvforsyningsgraden er et mål for forholdet mellem produktionen af primær energi og forbruget af olie, naturgas, kul, vedvarende energi samt affald i Danmark. Ser man alene på forholdet mellem forbrug og produktion af olie og gas er Danmark fortsat nettoeksportør med en selvforsyningsgrad på 120 pct. i 2015.

Den samlede danske produktion af primær energi faldt 2,4 pct. i 2015 til 664 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt sidste år med henholdsvis 5,4 pct. og 0,6 pct., mens produktionen af vedvarende energi voksede med 2,8 pct. i 2015 i forhold til 2014.

Faktaoversigt
Oversigt over den foreløbige energistatistik 2015,

Notat om opdatering af elhandelskorrektion

Kontakt:

Jane Rusbjerg Specialkonsulent Center for Klima og Energiøkonomi Tlf.: 33 92 68 36 jru@ens.dk,

Ture Falbe-Hansen Pressechef Center for Organisation og KommunikationTlf.: 25 13 78 46tfh@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark