Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

Lille fald i energiforbrug i de første 9 måneder af 2018

Det faktiske energiforbrug faldt marginalt i de første tre kvartaler af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el var energiforbruget næsten uændret.

Det faktiske energiforbrug i 1.-3. kvartal 2018 faldt med 0,6 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2017. Forbruget af naturgas, olie og vedvarende energi faldt med henholdsvis 4,2 pct., 0,8 pct. og 0,4 pct. i de første ni måneder af 2018 sammenlignet med de første ni måneder af 2017, mens forbruget af kul steg med 2,0 pct. Udviklingen i forbruget af vedvarende energi skyldes en kombination af en lavere vindkraftproduktion, et lille fald i de centrale værkers forbrug af biomasse (halm og træpiller) og en stigning i elproduktionen fra solceller.

Danmark havde en nettoimport af el i de første 3 kvartaler af 2018 på 16,1 PJ, svarende til 18,3 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget næsten uændret i de første ni måneder af 2018 i forhold til samme periode året før.

Figur 1 Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Lille fald i forbruget af biomasse

Biomassen anvendes i overvejende grad til kraftvarme­produktion på de centrale værker, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. På figur 2 ses, hvordan stigningen i biomasseforbrug på de centrale værker hovedsagelig sker i fyringssæsonen, mens biomasseforbruget er lavt hen over sommeren.

Forbruget af biomasse på de centrale værker faldt 0,33 pct. i 1.-3. kvartal af 2018 sammenlignet med samme periode i 2017. Det lille fald i forbruget af biomasse på de centrale værker skyldes især et lavere biomasseforbrug i perioden fra maj-september, pga. en lavere elproduktion på de centrale værker.

Biomasseforbruget var 28,7 pct. højere i 1.-3. kvartal af 2018 i forhold til det gennemsnitlige biomasseforbrug i 1.-3. kvartal i de 5 forudgående år.

Figur 2 Biomasseforbrug på centrale værker [TJ]

Kulforbruget steg på de centrale værker

Forbruget af kul på de centrale værker følger ligeledes i vidt omfang kraftvarmeproduktionen, og forbruget er derfor størst i de måneder, hvor fjernvarmeforbruget er højt.

Figur 3 viser udviklingen i de centrale værkers kulforbrug. I 1.-3. kvartal af 2018 steg kulforbruget på de centrale værker 2,6 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2017. Kulforbruget er faldet 29,8 pct. sammenlignet med det gennemsnitlige kulforbrug i 1.-3. kvartal de seneste 5 år.

Figur 3 Kulforbrug på centrale værker [TJ]

Lavere vindkraftproduktion og lavere vindkraftandel

Figur 4 viser udviklingen i den danske vindkraftproduktion. Den samlede vindkraftproduktion i 1.-3. kvartal af 2018 var 4 pct. lavere end i samme periode i 2017. I september 2018 lå vindkraftproduktionen betydeligt højere end i samme måned året før. Årsagen til den lidt lavere vindkraftproduktion i 1.-3. kvartal 2018 skyldes et lavere energiindhold i vinden i forhold til samme periode i 2017. Den samlede vindkraftproduktion i 1.-3. kvartal af 2018 var 7,8 pct. højere end gennemsnittet for perioden i de forudgående 5 år.

Figur 4 Vindkraftproduktion [GWh]

Figur 5 viser udviklingen i vindkraftens andel af den indenlandske elforsyning. I 1.-3. kvartal af 2018 udgjorde vindkraftproduktionen 39 pct. af den indenlandske elforsyning mod 41 pct. i 1.-3. kvartal af 2017. Den gennemsnitlige vindkraftandel har i årets ni første måneder udgjort 36,3 pct. hvis der ses på de seneste 5 år.

Figur 5 Vindkraftens andel af elforsyning [pct.]

Stigning i elproduktion fra solceller

Figur 6 viser elproduktionen fra solceller. I 1.-3. kvartal af 2018 var elproduktionen fra solceller 26,2 pct. højere end i 1.-3. kvartal 2017. Den største forskel ses i de solrige sommermåneder maj, juni og juli, hvor der var langt flere solskinstimer i 2018 end i samme periode i 2017. Elproduktionen fra solceller i 1.-3. kvartal 2018 var 47,2 pct. højere end den gennemsnitlige elproduktion fra solceller i de forudgående 5 år.

Figur 6 Elproduktion fra solceller [GWh]

Samlet faldt produktionen af primær energi med 12,7 pct. i forhold til de første ni måneder af 2017.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1.-3. kvartal i 2017 og 2018 [TJ]

Enhed TJ

Primær energi-

produktion

Faktisk energi-

forbrug

Energiforbrug korrigeret

for nettoimport af el

1. – 3. kvartal 2018

426.248

569.428

589.508
1. – 3. kvartal 2017 488.373 572.592 590.006
1. kvartal 2018 150.845 216.113 214.782
1. kvartal 2017 155.661 208.124 206.678
2. kvartal 2018 138.145 177.736 187.861
2. kvartal 2017 167.898 185.230 190.970
3. kvartal 2018 137.258 175.579 186.865
3. kvartal 2017 164.814 179.238 192.358

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontakt: Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark