Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Pressemeddelelse -

Ny pulje skal fremme CO2-lagring i Nordsøen

Udtjente olie- og gasfelter kan snart få nyt liv. En pulje på 197 mio. kroner støtter energitekno-logiske projekter med fokus på lagring af CO2 i Nordsøens undergrund. Der åbnes for ansøgere i juni 2021.


En ny pulje på 197 mio. kroner skal vise vejen mod sikker og miljømæssig forsvarlig CO2-lagring – om muligt allerede fra 2025.

Midlerne er afsat som en toårig bevilling til projekter med fokus på nye teknologier til lagring af CO2 i udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen.

”Den danske undergrund har indtil nu været historien om olie og gas. Nu er det tid til at skrive et nyt, grønt kapitel. Undergrunden har et stort potentiale til lagring af den CO2, vi skal af med, og samtidig vil mange af dem, der har arbejdet i olie- og gasindustrien, kunne bruge deres kompetencer på dette nye område. Det giver rigtig god mening for både klimaet og beskæftigelsen,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Midlerne udmøntes under Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og er afsat som en del af Nordsøaftalen fra december 2020, der kortlagde fremtiden for Danmarks olie- og gasindvinding.

Alle midler på en gang

Ansøgere til den nye pulje kan være virksomheder, universiteter, GTS-institutter, forsyningsselskaber og offentlige institutioner. Alle potentielle projekter skal være kommercielt forankrede i det danske erhvervsliv og skal samtidig understøtte de danske klimamål for 2030 og 2050. Ansøgere til den nye pulje kan både være smalle, teknologispecifikke projekter eller brede samarbejder om systemløsninger.

Hver virksomhed kan maksimalt søge 112,5 mio. kroner per projekt, men beløbet kan øges, hvis flere virksomheder går sammen i en projektansøgning. Det er muligt at udmønte det fulde beløb på 197 mio. kroner på en gang i 2021. Midlerne til 2022 er dog betinget af en godkendelse på finansloven for 2022 – en godkendelse som EUDP’s bestyrelsesformand forventer at få i hus.

Center for Undergrund i Energistyrelsen arbejder lige nu på at få lovgivningen på plads, så tilladelsen til demonstrationsformål til lagring af CO2 i Nordsøens undergrund kan gives. Vi forventer samtidig, at bevillingen til 2022 godkendes, så vi kan få igangsat gennemarbejdede projekter inden for dette nyt teknologiområde, der potentielt kan flytte millioner af ton CO2 væk fra udledninger fra industri med videre – i en situation, hvor det haster med at få udledningerne ned,” siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.

Den nye pulje åbner for ansøgere i juni 2021 med ansøgningsdeadline i begyndelsen af september. Efter en grundig evaluering vil EUDP’s bestyrelse beslutte, hvem der skal have støtte. Det sker i december 2021.

Kontakt

Sekretariatschef for EUDP, Claus Meineche, clme@ens.dk, +45 33 92 77 93

Fakta om EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny og innovativ teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

EUDP er med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler.

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark