Gå til indhold
Stor stigning i forbruget af vedvarende energi i første halvår af 2017

Pressemeddelelse -

Stor stigning i forbruget af vedvarende energi i første halvår af 2017

Det faktiske energiforbrug steg med 0,9 pct. i det første halvår af 2017 i forhold til samme periode året før. Samtidig steg forbruget af vedvarende energi med 15 pct. mens kulforbruget faldt næsten 20 pct.

Det faktiske energiforbrug steg i første halvår af 2017 sammenlignet med første halvår 2016. Stigningen i energiforbruget i de første seks måneder af 2017 dækker over, at forbruget af olie og vedvarende energi steg henholdsvis 3,0 pct. og 15,0 pct. sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er forbruget af kul og naturgas i det første halvår af 2017 faldet med henholdsvis 19,6 pct. og 0,1 pct.

Nettoimporten af strøm faldt betydelig i det første halvår af 2017 i forhold til den samme periode i 2016. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, faldt energiforbruget i de første tre måneder af 2017 med 1,3 pct. i forhold til samme periode året før.

Fig. 1: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]


Forbruget af vedvarende energi steg 15 pct.

Stigningen i forbruget af vedvarende energi skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på de centrale værker og en øget vindkraftproduktion sammenlignet med 1. halvår 2016.

På de centrale værker anvendes biomasse i overvejende grad til kraftvarme­produktion, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. Der har været en stor stigning i biomasseforbruget de seks første måneder af 2017 både i forhold til 2016, men også i forhold til gennemsnittet af forbruget de seneste fem år. Det skyldes bl.a., at Studstrupværket og Avedøreværket nu er ombygget til at kunne fyre med 100 pct. biomasse.

Fig. 2: Biomasseforbrug på centrale anlæg [TJ]

Forbruget af kul faldt 19,6 pct.

Forbruget af kul på de centrale værker følger også kraftvarmeproduktionen. Stigningen i biomasseforbruget på de centrale anlæg påvirker derfor også kulforbruget på de centrale anlæg, der i første halvår 2017 faldt både i forhold til første halvår 2016 samt i forhold til gennemsnittet af forbruget i samme periode i de 5 forudgående år. Kulforbruget styres dog ikke alene af kraftvarmeproduktionen, men påvirkes også af efterspørgslen på kondensproduktion på det nordeuropæiske elmarked.

Fig. 3: Kulforbrug på centrale anlæg [TJ]

Vindkraftproduktionen steg 23,3 pct.

Vindkraftproduktionen var højere i perioden fra februar til juni 2017 sammenlignet med de samme måneder året før. Vindkraftproduktionen i januar 2017 var både noget lavere end produktionen i januar 2016 og når der sammenlignes med gennemsnittet af produktionen i januar de seneste 5 år. Dette skyldes mindre vind januar i forhold til normalt. Samlet set er der dog tale om en stigning i vindkraftproduktionen på 23,3 pct. i første halvår 2017 i forhold til første halvår 2016.

Fig. 4: Vindkraftproduktion [GWh]

Vindkraftproduktionen udgjorde 44,2 pct. af den samlede elforsyning i første halvår 2017, hvor den i første halvår 2016 lå på 35,5 pct.

Fig. 5: Vindkraftens andel af elforsyning [pct.]

Stigende produktion af naturgas og vedvarende energi

Produktionen af naturgas og vedvarende energi steg henholdsvis 6,0 pct. og 9,0 pct. , mens produktion af råolie faldt med 2,3 pct. i 1. halvår 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Samlet steg produktionen af primær energi med 2,6 pct.

Primær energiproduktion Energiforbrug faktiskEnergiforbrug korrigeret for nettoimport af el
1.–2. kvartal 2017318.972383.155387.449
1.–2. kvartal 2016310.920379.602392.409
1. kvartal 2017154.283204.045202.599
1. kvartal 2016149.133203.584206.048
2. kvartal 2017164.689179.110184.850
2. kvartal 2016161.787 176.018186.362


Se de bagvedliggende tal i den månedlige energistatistik.

Kontakt:

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark