Gå til indhold
Figur: Udviklingen i faktisk og korrigeret bruttoenergiforbrug 1990-2020
Figur: Udviklingen i faktisk og korrigeret bruttoenergiforbrug 1990-2020

Pressemeddelelse -

Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020

Sidste års nedlukning af samfundet på grund af Covid-19-pandemien satte sit præg på energiforbruget, som faldt med 8,5 pct. i 2020. Især forbruget af fossile brændsler som olie, gas og kul faldt markant, og det har betydet, at den faktiske CO2-udledning fra energiforbruget faldt med 12,4 pct. Det fremgår af den foreløbige energistatistik for 2020, som Energistyrelsen udgiver i dag.

Det faktiske energiforbrug faldt sidste år med 8,5 pct., og faldet slog især igennem i et mindre forbrug af fossile brændsler. Forbruget af naturgas og kul faldt med henholdsvis 21 pct. og 14,1 pct., mens forbruget af olieprodukter blev reduceret med 13 pct. Omvendt steg forbruget af vedvarende energi mm. med 1 pct. sidste år. En del af faldet i forbruget i 2020 skyldes covid-19-pandemien.

Ikke overraskende var det især salget af jetbrændstof til indenrigs- og udenrigsluftfart, der sidste år tog et dyk på ca. 65 pct. efter en generel stigende trend fra 2015 til 2019. Salget af benzin, der primært anvendes til transport, faldt markant i marts, april og maj måned 2020, hvorefter salget rettede sig op til tidligere års niveau.

Figur: Salget af benzin i 2020 sammenlignet med året før og de 5 forgangne år.

Stort fald i CO2-udledningen fra energiforbrug

Som konsekvens af det store fald i forbruget af fossile brændsler faldt de faktiske CO2-emissioner fra energiforbrug med 12,4 pct. Korrigeret for brændselsforbrug knyttet til nettoelimporten og klimafluktuationer var faldet i CO2-udledningen 10,2 pct. sidste år.

CO2-udledningen fra vores forbrug af energi udgør kun en delmængde af Danmarks samlede drivhusgasudledning. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vil i 2022 offentliggøre en endelig opgørelse over Danmarks samlede udledning af drivhusgasser, der også omfatter øvrige udledninger som fx landbrugets udledning af metan og lattergas, industrielle processer mm.

Se faktaoversigten med den foreløbige opgørelse af energiproduktion, energiforbrug og CO2-emissioner for 2020 (Excel-fil)

Yderligere resultater:

  • Bruttoenergiforbruget korrigeret for brændselsforbrug knyttet til nettoelimport og klima faldt i 2020 med 7,7 pct. Her står fossile brændsler for et samlet fald på 13 pct. fordelt på et fald i forbrug af naturgas og kul på henholdsvis 19,3 pct. og 5,3 pct., mens forbruget af olieprodukter faldt 12,8 pct. Forbruget af vedvarende energi mm. er steget med 1,3 pct.
  • Den samlede produktion af energi faldt med 23,3 pct. i 2020 som konsekvens af et kraftigt fald i produktionen af råolie og naturgas med henholdsvis 29,8 pct. og 57,1 pct. og en noget mindre stigning i produktionen af vedvarende energi mm. på 4,3 pct.
  • Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i 2020 på 58 pct. Hermed menes, at Danmarks produktion af energi sidste år dækkede 58 pct. af den energi, som Danmark forbrugte i form af råolie, naturgas og vedvarende energi mm. Året 2012 er det seneste, hvor Danmark var selvforsynende med en selvforsyningsgrad på 101 pct.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tlf. 25 13 78 46, e-mail tfh@ens.dk, eller

Specialkonsulent Jane Rusbjerg, tlf. 33 92 68 36, e-mail jru@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark