Gå til indhold
Teleinvesteringer oplever største stigning i 10 år

Pressemeddelelse -

Teleinvesteringer oplever største stigning i 10 år

Telebranchens investeringer steg 10,3 pct. i 2017 til i alt 7,3 mia. kr. Det er den største årlige stigning i investeringer siden 2007. Branchen omsatte for 37,7 mia. kr. i 2017, hvilket er 0,8 pct. mindre end i 2016.

Teleselskabernes samlede investeringer steg med 10,3 pct. fra 6,6 mia. kr. i 2016 til 7,3 mia. kr. i 2017.

Den største del af væksten i telebranchens samlede investeringer kommer fra en stigning i investeringer i fastnettet på 18,8 pct., så fastnetinvesteringerne ender på 4,4 mia. kr. i 2017. Fra 2016 til 2017 faldt investeringerne i mobilnettet med 22,3 pct. til 1,0 mia. kr. En del af fastnetinvesteringerne bruges til at vedligeholde og udbygge de centrale dele af telenettet (corenettet), der både understøtter fastnettet og mobilnettet (mobil backhaul/transmission).

Telebranchens investeringsgrad – investeringernes andel af omsætningen – var 19,3 pct. i 2017, hvilket er 1,9 procentpoint højere end i 2016. Stigningen i investeringsgraden skal ses i lyset af, at stigningen i telebranchens investeringer sker samtidig med, at den samlede omsætning viser et beskedent fald.

Faldende omsætning og beskæftigelse

Den samlede omsætning i telebranchen faldt med 0,8 pct. fra 38,1 mia. kr. i 2016 til 37,7 mia. kr. i 2017. Dog er omsætningen på fastnet bredbånd steget med 6,7 pct. eller næsten en halv mia. kr. fra 2016 til 2017. Samtidig steg også mobilomsætningen med 2,2 pct. til næsten 13 mia. kr. – den største mobilomsætning siden 2012.

Beskæftigelsen i telebranchen er faldet 4,3 pct. fra 2016 til 2017 mens beskæftigelsen steg 0,3 pct. året før. Samtidig er omsætningen pr. fuldtidsansat steget 3,6 pct. til lidt over 2,9 mio. i 2017.

Faktaark med datagrundlag og definitioner for’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen – 2017’ kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Fuldmægtig Jesper Falsted Karlsen, 3392 7576, jka@ens.dk


Hovedresultater fra de økonomiske nøgletal - 2017

Nedenfor vises de vigtigste udviklinger i den danske telebranches nøgletal:

Anm: Pga. definitionsændring fra 2013 til 2014 for omsætning kan overskudsgraden ikke sammenlignes direkte for 2014 og frem med tal fra tidligere år.

 • Telebranchens samlede resultat (EBIT) er trods et lille fald i omsætningen steget med 7,7 pct. fra 3,7 mia. kr. til lige under 4 mia. kr. i 2017. Dette betyder, at overskudsgraden er steget til 10,6 pct. i 2017 fra 9,7 pct. i 2016. Den markante stigning skal både ses i lyset af, at et enkelt selskab har opskrevet materielle og immaterielle aktiver på næsten 1 mia. kr. fra 2016 til 2017. Resultatet blev halveret fra 2014 til 2015 grundet ekstraordinære afskrivninger.

 • Fra 2016 til 2017 faldt investeringer i mobilnettet med 22,3 pct. mens fastnetinvesteringerne og de øvrige investeringer steg med hhv. 18,8 pct. og 17,7 pct.
 • Telebranchens samlede investeringer faldt med 1,5 pct. fra 2015 til 2016 pga. et fald på 5 pct. i fastnetinvesteringer, hvilket ikke blev helt opvejet af stigninger på 3,2 pct. og 4,0 pct. for hhv. investeringer i mobilnettet og i de øvrige investeringer.
 • De samlede investeringstal for 2015 og 2016 er forskellige fra tidligere offentliggjorte investeringstal for samme perioder, da flere teleselskaber har ændret i de nævnte investeringstal ved dataindsamling til ’Økonomiske Nøgletal – 2017’ (for flere detaljer angående omsætningskategorierne se metodebilaget).

 • Fra 2015 til 2016 faldt telebranchens samlede omsætning med 3,2 pct., mens faldet var 0,8 pct. mellem 2016 og 2017.
 • Omsætning for fastnettelefoni falder fortsat og er fra 2016 til 2017 faldet med 13,2 pct.
 • Udviklingen på markedet for tv-distribution er stagnerende med en omsætning på lidt under 9 mia. kr. Fra 2016 til 2017 er der et fald på 1,6 pct.
 • I 2017 er mobilomsætningen fortsat det største marked med en andel på 34,4 pct. af samlede omsætning, mens tv-distribution udgør 23,1 pct., fastnet bredbånd 20,9 pct., fastnet telefoni 6,2 pct. og ”Øvrig omsætning” udgør de resterende 15,5 pct. (for flere detaljer angående omsætningskategorierne se metodebilaget).

 • Beskæftigelsen i telebranchen er faldet 4,3 pct. fra 2016 til 13.000 ansatte i 2017.
 • Fra 2010 til 2017 er beskæftigelsen i alt reduceret med lidt over 2.700 ansatte, svarende til et fald på 17,6 pct.
 • I samme periode er omsætningen pr. fuldtidsansat steget fra 2,6 mio. kr. til 2,9 mio. kr. 

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark