Gå til indhold
Illustration: Fordeling af træpilleforbruget i Danmark på markedssegmenter.
Illustration: Fordeling af træpilleforbruget i Danmark på markedssegmenter.

Pressemeddelelse -

Træpilleforbruget i Danmark falder

Energistyrelsens træpilleundersøgelse for 2020 viser, at træpilleforbruget i Danmark er faldet i forhold til tidligere år. Faldet er sket såvel i de store kraftvarmeværker som hos private, i industri, institutioner og offentlig service.

Træpilleundersøgelsen har kortlagt den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2020.

I 2020 blev der fremstillet ca. 0,12 mio. ton træpiller i Danmark, mens der blev importeret knap 2,6 mio. ton, heraf omkring halvdelen fra de baltiske lande. Dermed kom 95 % af den samlede forsyning af træpiller i 2020 fra udlandet.

De fremstillede og importerede træpiller samt et lille træk på lagerbeholdningen - i alt godt 2,7 mio. ton træpiller - blev brugt til energiformål i Danmark. Heraf blev ca. 1,7 mio. ton omsat i forsyningssektoren, ca. 0,86 mio. ton hos private samt ca. 0,15 mio. ton i industri og offentlige bygninger.

Det samlede forbrug af træpiller er faldet omkring 14 % i forhold til den seneste undersøgelse for 2018, hvilket til dels kan tilskrives at 2020 var mildere end 2018. For de to største forbrugssektorer, værker og private, ses et fald i forbrug på hhv. 18 % og ca. 7 %.

Faldet på omkring 370.000 ton hos værkerne skyldes, udover et vejrmæssigt mildt år i 2020, at varmebehovet i nogle forsyningsområder i stigende grad dækkes af træflisfyrede anlæg. Faldet på omkring 75.000 ton hos private skyldes bl.a. en stagnation i installation af nye træpillefyrede anlæg til erstatning for gas- og oliefyrede anlæg.

Læs rapporten "Det danske træpillemarked 2020" (pdf-fil).

Fakta

Træpilleundersøgelsen er gennemført af Ea Energianalyse på vegne af Energistyrelsen. I undersøgelsen bestemmes forbruget uden for forsyningssektoren ved at trække forbruget i værkerne, der kendes fra Energistyrelsens årlige energiproducenttælling fra den samlede forsyning, som undersøgelsen opgør.

Kontakt

Energistyrelsen: Jytte Illerup, tlf: 33 95 12 11, e-mail: jtbi@ens.dk

Ea Energianalyse: Morten Tony Hansen, tlf: 31 39 39 92, e-mail: mth@eaea.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark