Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Uændret energiforbrug i første halvår af 2018

Det faktiske energiforbrug var stort set uændret i det første halvår af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 1,3 pct.

Det faktiske energiforbrug i første halvår 2018 steg marginalt med 0,1 pct. i forhold til første halvår 2017. Forbruget af naturgas, olie og vedvarende energi faldt med hhv. 2,5 pct., 1 pct. og 0,7 pct. i første halvår 2018 sammenlignet med første halvår 2017, mens forbruget af kul steg med 2,4 pct. Udviklingen i forbruget af vedvarende energi skyldes en kombination af en lavere vindkraftproduktion, en lille stigning i de centrale værkers forbrug af biomasse og en stigning i elproduktion fra solceller.

Danmark havde en nettoimport af el i første halvår 2018 på 7058 TJ, svarende til 11,3 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, steg energiforbruget i første halvår 2018 med 1,3 pct. i forhold til samme periode året før.

Figur 1 Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Forbruget af biomasse stiger fortsat

Biomassen anvendes i overvejende grad til kraftvarme­produktion på de centrale værker, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. På figur 2 ses, hvordan stigningen i biomasseforbrug på de centrale værker hovedsagelig sker i fyringssæsonen, mens biomasseforbruget er lavt hen over sommeren.

Forbruget af biomasse på de centrale værker i første halvår 2018 steg samlet set 4,9 pct. i forhold til første halvår 2017. Stigningen i forbruget lå dog udelukkende i årets 3 første måneder, mens der i april, maj og juni var et lavere forbrug af biomasse pga. varmere vejr end i 2017.

I forhold til det gennemsnitlige biomasseforbrug i første halvår i de 5 forudgående år var biomasseforbruget 38,3 pct. højere i første halvår 2018.

Den fortsatte stigning i forbruget af biomasse skyldes en igangværende omlægning fra kul til biomasse på flere af værkerne.

Figur 2 Biomasseforbrug på centrale værker [TJ]

Forbruget af kul på de centrale værker følger ligeledes kraftvarmeproduktionen, og forbruget er derfor størst i de måneder, hvor fjernvarmeforbruget er højt. Da biomasse anvendes i stedet for kul på flere værker, ses som en naturlig følge af stigningen i biomasseforbruget, at kulforbruget på de centrale værker er faldende over tid.

Figur 3 viser udviklingen i de centrale værkers kulforbrug. I første halvår 2018 var februar og marts usædvanligt kolde med hhv. 17 pct. og 36 pct. flere graddage sammenlignet med tilsvarende måneder i 2017 og kulforbruget var højere end i samme måneder i 2017. Samlet set steg kulforbruget i første halvår 2018 2,6 pct. i forhold til første halvår 2017.

Figur 3 Kulforbrug på centrale værker [TJ]

Lavere vindkraftproduktion og lavere vindkraftandel i første halvår 2018

Figur 4 viser udviklingen i den danske vindkraftproduktion. Den samlede vindkraftproduktion i første halvår 2018 var 11,3 pct. lavere end i første halvår 2017. Kun i januar og marts 2018 lå vindkraftproduktionen højere end i samme måneder i 2017, mens vindkraftproduktionen lå betydeligt lavere i februar, maj og juni. Den samlede vindkraftproduktion i første halvår 2018 var 1,3 pct. højere end gennemsnittet for perioden i de forudgående 5 år.

Figur 4 Vindkraftproduktion [GWh]

På figur 5 ses udviklingen i vindkraftens andel af den indenlandske elforsyning. I første halvår 2018 udgjorde vindkraftproduktionen 39 pct. af den indenlandske elforsyning mod 44 pct. i første halvår 2017. De seneste 12 måneder (juli 2017-juni 2018) udgjorde vindkraftproduktionen 42 pct. af den samlede indenlandske elforsyning, mens andelen i samme periode året før (juli 2016-juni 2017) udgjorde 44 pct.

Figur 5 Vindkraftens andel af elforsyning [pct.]

Stigning i elproduktion fra solceller

Figur 6 viser elproduktionen fra solceller. I første halvår af 2018 var elproduktionen fra solceller 23 pct. højere end i første halvår 2017. Den største forskel ses i maj og juni, hvor der var langt flere solskinstimer i 2018 end i samme måneder i 2017. Elproduktionen fra solceller i første halvår 2018 var 45 pct. højere end den gennemsnitlige elproduktion fra solceller i de forudgående 5 år.

Figur 6 Elproduktion fra solceller [GWh]

Samlet faldt produktionen af primær energi med 10,7 pct. i forhold til første halvår af 2018.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1.-2. kvartal i 2017 og 2018 [TJ]


Enhed TJ Primær energi-
produktion
Faktisk
energiforbrug
Energiforbrug
korrigeret for 
nettoimport af el
1. - 2. kvartal 2018 288.983 393.831 402.625
1. - 2. kvartal 2017 323.559 393.354 397.649
1. kvartal 2018 150.843 216.111 214.780
1. kvartal 2017 155.661 208.124 206.678
2. kvartal 2018 138.139 177.720 187.845
2. kvartal 2017 167.898 185.230 190.970

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontaktinfo:

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark