Gå til indhold
Vi brugte mere energi og vedvarende energi i 2016

Pressemeddelelse -

Vi brugte mere energi og vedvarende energi i 2016

En lavere elimport og mindre blæst til vindmøllerne gav en stigning i energiforbruget og de faktiske CO2-udledninger i 2016. Da især kraftværkerne samtidig brugte mere biomasse, voksede forbruget af vedvarende energi, så andelen af vedvarende energi steg til 31,3 pct. Det fremgår af Energistatistik 2016, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Danmarks faktiske energiforbrug steg med 3,0 pct. i 2016 til 743 PJ i forhold til året før. Stigningen kan blandt andet forklares ved, at Danmarks nettoimport af elektricitet var 14,5 pct. mindre end i 2015. Samtidig faldt produktionen af vindkraft med 9,6 pct., da det blæste mindre i 2016. Udviklingen betød, at forbruget af kul og naturgas til elproduktion i 2016 steg med henholdsvis 21,3 pct. og 12,6 pct.

Det korrigerede energiforbrug, der er korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til handel med elektricitet, steg med 1,6 pct. i 2016. Udviklingen er båret af en stigning i forbruget af olie, kul og vedvarende energi mm. på henholdsvis 0,2 pct., 5,2 pct. og 3,4 pct., mens naturgasforbruget faldt med 1,3 pct.

Fortsat stigende forbrug af vedvarende energi

Selvom vindkraftproduktionen faldt med 5 PJ i 2016, så steg det samlede faktiske forbrug af vedvarende energi med 4,4 pct. fra 2015 til 2016 til 217 PJ. Det skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på 9 PJ - primært båret af en stigning i træpilleforbruget på 7 PJ, hvoraf værkerne står for 5,7 PJ af stigningen.

Produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi udgjorde 53,9 pct. af den indenlandske elforsyning i 2016. Det er et fald på 2,1 procentpoint i forhold til 2015. De største bidrag kom fra vindkraft med 37,5 pct., og biomasse med 12,7 pct.

Andelen af vedvarende energi sat i forhold til det samlede bruttoenergiforbrug er på 29,1 pct. i 2016 i forhold til 28,6 pct. i 2015. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi ca. 31,3 pct. af energiforbruget i 2016 mod 30,8 pct. i 2015.

Fald i energiproduktionen

Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. faldt 5,6 pct. i 2016 til 638 PJ. Produktionen af råolie faldt med 10,0 pct., mens produktionen af naturgas faldt 2,2 pct. og produktionen af vedvarende energi faldt med 1,1 pct.

Stigning i udledningen af drivhusgasser

Stigningen i forbruget af kul og andre fossile brændsler i 2016 betød, at de faktiske CO2-udledninger fra energiforbruget steg med 4,4 pct. i 2016 til 36,7 mio. ton. Korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet steg CO2-udledningerne med 1,8 pct. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger faldet 34,6 pct.

En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser en stigning på 3,2 pct. i 2016. De faktiske udledninger af drivhusgasser er reduceret med 29,1 pct. siden 1990.

Læs Energistatistik 2016.

Kontakt

Specialkonsulent Jane Rusbjerg, tlf: 33 92 68 36, e-mail: jru@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark