Gå til indhold
Vietnam kan nå klimaneutralitet i 2050 mod en meromkostning på 10 procent

Pressemeddelelse -

Vietnam kan nå klimaneutralitet i 2050 mod en meromkostning på 10 procent

Mod en meromkostning på 10 procent sammenlignet med et baseline scenarie kan Vietnam opnå klimaneutralitet i 2050. Vejen til målsætningen er brolagt med vedvarende energi, energieffektivisering og grøn elektrificering. Det konkluderer Energistyrelsen i den netop offentliggjorte Vietnam Energy Outlook Report 2021, som er udarbejdet i tæt samarbejde med Vietnams ministerium for Handel og Industri (MOIT).


Vietnam Energy Outlook Report 2021 bliver i dag præsenteret på et højniveau-event i Hanoi med deltagelse af bl.a. MOIT's viceminister Dang Hoang An, Danmarks ambassadør Kim Højlund Christensen og kontorchef i Energistyrelsen Ulrik Eversbush. Rapporten giver anvisninger til, hvordan Vietnam kan indfri sit 2050-mål om klimaneutralitet i energisystemet. Rapporten er yderst aktuel, da Vietnam under COP26 i Glasgow sidste år annoncerede, at landet sigter efter klimaneutralitet i 2050.

Ved at kombinere en massiv elektrificering af energisektoren inklusiv transport og industri med udbygning af særligt sol- og vindkraft, kan Vietnam blive uafhængig af fossile brændstoffer.

”Vietnam er allerede nået langt med sin grønne omstilling, hvilket premierminister Pham Minh Chinhs målsætning om klimaneutralitet i 2050 illustrerer. Med Vietnam Energy Outlook Report 2021 sigter vi efter at vise, hvordan klimaneutralitetsmålet kan nås i tide og til så lave omkostninger som muligt til gavn for befolkningen i Vietnam og ikke mindst det globale klima,” udtaler Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen.

Samtidig med at der skal udbygges massivt med vedvarende energi som sol og vind, bør Vietnam ikke idriftsætte nye kulkraftværker ud over dem, de allerede har forpligtet sig til at bygge. Den planlagte kapacitet for gasfyrede kraftværker bør heller ikke overstige 25 gigawatt. Endeligt forudsætter scenariet om klimaneutralitet i 2050, at der iværksættes initiativer, der markant kan øge energieffektiviteten i industrien.

Selvforsynende med energi og bedre livskvalitet

Et mål om klimaneutralitet i 2050 kan gøre Vietnam uafhængig af brændstofimport. Den langsigtede energisikkerhed vil blive væsentligt forbedret, da det er muligt for Vietnam at blive selvforsynende med energi primært fra sol og vindkraft. En faldende import af fossile brændsler vil spare Vietnam for 42 mia. USD til import om året i 2050.

Samtidig vil de sundhedsmæssige omkostninger, der opstår som følge af luftforurening, kunne reduceres med mindst 85 procent og formentlig helt elimineres. I baseline scenariet, hvor Vietnam fortsætter udbygning med fossil energi, forudsiges disse omkostninger frem mod 2050 som minimum tredoble fra 4,6 mia. USD i 2020 til over 13 mia. USD i 2050.

Meromkostningen for at Vietnam kan indfri målsætningen om klimaneutralitet i 2050 er beregnet til at koste 10 procent mere end i rapportens baseline scenarie. Det skyldes bl.a., at landet vil skulle udbygge transmissionsnettet væsentligt for at kunne udnytte den vedvarende energi fra bl.a. sol og vind optimalt. Til at indfri klimaneutralitetsmålsætningen er der behov for international finansiering i form af klimabistand. Samtidig vil Vietnam skulle udvikle nye politiske regelsæt og regulatoriske rammer, der kan understøtte udbygningen med vedvarende energi, herunder også havvind, hvor Vietnams lange kystlinjer rummer et teknisk potentiale på hele 160 gigawatt.

Fakta om det dansk-vietnamesiske myndighedssamarbejde om grøn omstilling

  • Det dansk-vietnamesiske energipartnerskab drives af Energistyrelsen i tæt samarbejde med ambassaden i Hanoi og finansieres af Udenrigsministeriet gennem Klimapuljen.
  • Samarbejdet blev etableret i år 2013 og har i dag fokus på at understøtte Vietnam i opfyldelsen af Parisaftalen og FN’s verdensmål for energi og klima.
  • Danmark har 19 myndighedssamarbejder om energi med lande, der til sammen udleder mere end 60 procent af verdens CO₂. Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.


For mere information, kontakt venligst: Specialkonsulent Birgitte Torntoft via e-mail: brto@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark